Програм о распореду коришћења средстава субвенција из буџета града Суботица, АП Војводине и буџета Републике Србије

2019.

2017.

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2020. годину

Биланс успеха

Биланс стања

Извештај о токовима готовине

Трошкови запослених

Динамика запослених

Кретање цена производа и услуга

Субвенције

Средства за посебне намене

Нето добит

Тренутна задуженост

Готовински еквиваленти и готовина

Извештај о инвестицијама

Бруто потраживање

 – Биланс успеха

 – Биланс стања

Извештај о токовима готовине

Трошкови запослених

Динамика запослених

Кретање цена производа и услуга

Субвенције

Средства за посебне намене

Нето добит

Тренутна задуженост

Готовински еквиваленти и готовина

Извештај о инвестицијама

Бруто потраживање

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2019. годину

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2018. годину

Биланс успеха

Биланс стања

Извештај о токовима готовине

Трошкови запослених

Динамика запослених

Кретање цена производа и услуга

Субвенције

Средства за посебне намене

Нето добит

Тренутна задуженост

Готовински еквиваленти и готовина

Извештај о инвестицијама

Бруто потраживање

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2017. годину

 

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2016. годину

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2015. годину