Јавна набавка добара: Набавка инвентара за Термални базен на Палићу бр.: ЈН/Д/10/2017

Позив, конкурсна документација  и остала документација везана за јавну набавку инвентара за Термални базен на Палићу бр. ЈН/Д/10/2017