Park Palić d.o.o. osnovali su Republika Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica sa jasnim opredeljenjem da Palić postane evropska turistička destinacija visoke kategorije. Razvojni put je uređen Projektom razvoja turističkog kompleksa – Master planom.

Zadaci Park Palića

Osnovni zadatak preduzeća Park Palić d.o.o. je priprema, ocena i kontrolisanje Master plana, a sve u cilju:

  • Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja
  • Otvaranja novih radnih mesta
  • Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Park Palić d.o.o. je istovremeno i partner i servis za sve investitore zainteresovane za ulaganje u projekte koji su predviđeni Master planom.

Poslovi preduzeća Park Palić

U nadležnosti preduzeća su sledeći poslovi:

  • Upravljanje turističkim prostorom
  • Identifikovanje lokacija
  • Izrada idejnih rešenja po pojedinim lokacijama
  • Izrada studija izvodljivosti
  • Objava konkursa za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte
  • Uređenje ugovornih odnosa sa izabranim partnerom
  • Upravljanje projektima

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice, za sigurno i efikasno ulaganje.