Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta. Broj zaposlenih lica je 18.

Organizaciona struktura društva:

  • Direktor društva – jedno zaposleno lice
  • Pomoćnik direktora za finansijsko upravljanje i kontrolu – jedno zaposleno lice
  • Pomoćnik direktora za pravne, ekonomsko-finansijske poslove i razvoj turizma – jedno zaposleno lice
  • Sektor za pravne i ekonomsko-finansijke poslove – šest zaposlenih lica
  • Sektor za razvoj turizma (Marketing i manifestacije, Planiranje, investicije i razvoj) – devet zaposlenih lica