Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.
Društvo je organizovano po sektorima:
• Sektor za pravne i ekonomsko-finansijke poslove
• Sektor za razvoj turizma (Marketing i manifestacije, Planiranje, investicije i razvoj)