Lokacija br.1

Lokacija se nalazi na zapadnoj obali jezera Palić i predstavlja prostor južno od Jedriličarskog kluba „Palić“. Lokacija zauzima površinu od oko 122.000 m2 i obuhvata sledeće parcele: 14306/1, 14315, 14316, 14317, 14318, 14319, 14320, 14321, 14322, 14323, deo 14325/5, 14325/6, 14325/7, 14326/1, 14327/1, 14328/1, 14329/1, 14329/2, 14330/2, 14330/3 k.o. Novi Grad.

NAMENA: turističko – sportsko – rekreativni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj turističko sportsko-rekreacionim sadržajima se dozvoljava izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.), a izuzetno i objekti stanovanja isključivo kao poslovno-stambeni objekti (odnos stanovanje: poslovanje je maksimalno 30:70%).
U zoni nije dozvoljena izgradnja komercijalnih objekata tipa robno-tržnih centara, veleprodajnih objekata, i sl., kao ni administrativno-poslovnih objekata.
U zoni nije dozvoljena izgradnja objekata proizvodnog zanatstva i drugih delatnosti rada, kao ni objekata servisno – uslužnih delatnosti (benzinske i gasne stanice, praonice vozila, zajedničke garaže i sl.).
Vrsta objekata s obzirom na način izgradnje na građevinskoj parceli u zoni namenjenoj TURISTIČKO SPORTSKO-REKREACIONIM sadržajima je:
-slobodnostojeći (objekat ne dodiruje ni jednu liniju građevinske parcele)
-u prekinutom nizu (objekat dodiruje jednu bočnu liniju građevinske parcele), isljučivo uz predhodno pribavljenu saglasnost vlasnika susedne parcele
U okviru zone TURISTIČKO SPORTSKO-REKREACIONOG karaktera, u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– POSLOVNI objekat
– Objekti SPORTA I REKREACIJE
– POSLOVNO-STAMBENI objekat
– DRUGI objekti na parceli (prateći, pomoćni) u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice), i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen, natkrivene terase i svlačionice uz sportske objekte koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: U bloku B1 – P+2+Ps ili Pk; U bloku B2 – P+4

STANJE: građevinsko zemljište

LOKACIJA: zapadna obala jezera Palić