Lokacija br. 12

PARCELE: 1635/15 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 888 m2

NAMENA: turističko-ugostiteljski karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji turističko-ugostiteljskih sadržaja se dozvoljava izgradnja turističkih objekata (pansiona, vila…) sa smeštajnim kapacitetima i mogućnost ugostiteljskih i zabavnih sadržaja.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+1

VRSTA ZEMLJIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić