Lokacija br. 13

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 4.518 m2

NAMENA: komercijalni i turistički karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji komercijalnih i turističkih sadržaja se dozvoljava izgradnja komercijalnih i turističkih objekata (pansiona, vila…) sa smeštajnim kapacitetima i mogućnost ugostiteljskih i zabavnih sadržaja.
U zoni se pored pomenutih dozvoljenih namena i delatnosti mogu graditi ugostiteljski objekti, objekti sporta i rekreacije, kao i drugi javni objekti od opšteg interesa.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+1+Pk

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić