Lokacija br. 15

PARCELE: 1612/74 k.o. Palić, 1583/2 k.o. Palić, 1583/3 k.o. Palić, 1586/1 k.o. Palić, 1592 k.o. Palić, 1593/1 k.o. Palić, 1600/2 k.o. Palić, 1600/4 k.o. Palić, 1612/3 k.o. Palić, 1612/6 k.o. Palić, 1612/9 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: 1612/74: Grad Subotica, 1583/2: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik), 1583/3: Grad Subotica, 1586/1: Grad Subotica, 1592: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik), 1593/1: Grad Subotica, 1600/2: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik), 1600/4: Grad Subotica, 1612/3: Grad Subotica, 1612/6: Grad Subotica, 1612/9: Grad Subotica

POVRŠINA: 8200 m2

NAMENA: komercijalni i turistički karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji komercijalnih i turističkih sadržaja se dozvoljava izgradnja komercijalnih i turističkih objekata (pansiona, vila…) sa smeštajnim kapacitetima i mogućnost ugostiteljskih i zabavnih sadržaja sa mogućnošću formiranja većih kompleksa, odnosno objekata sa većim smeštajnim kapacitetima.
U zoni se pored pomenutih dozvoljenih namena i delatnosti mogu graditi ugostiteljski objekti, objekti sporta i rekreacije, kao i drugi javni objekti od opšteg interesa.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+1+ Pk

VRSTA ZEMLJIŠTA: 1612/74: javno građevinsko zemljište, 1583/2: javno građevinsko zemljište, 1583/3: javno građevinsko zemljište, 1586/1: gradsko građevinsko zemljište, 1592: javno građevinsko zemljište, 1593/1: gradsko građevinsko zemljište, 1600/2: javno građevinsko zemljište, 1600/4: gradsko građevinsko zemljište, 1612/3: gradsko građevinsko zemljište, 1612/6: gradsko građevinsko zemljište, 1612/9: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić