Lokacija br. 15a

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 16.409 m2

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić

Za ovu lokaciju nije izrađen PDR.