Lokacija br. 16

PARCELE: 1629/25 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 4518 m2

NAMENA: komercijalni i turistički karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji komercijalnih i turističkih sadržaja se dozvoljava izgradnja komercijalnih i turističkih objekata (pansiona, vila…) sa smeštajnim kapacitetima i mogućnost ugostiteljskih i zabavnih sadržaja sa mogućnošću formiranja većih kompleksa, odnosno objekata sa većim smeštajnim kapacitetima.
U zoni se pored pomenutih dozvoljenih namena i delatnosti mogu graditi ugostiteljski objekti, objekti sporta i rekreacije, kao i drugi javni objekti od opšteg interesa.
MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+1+Pk

VRSTA ZEMLJIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić