Lokacija br. 17

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 30.000 m2

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: južna obala jezera Palić

Za ovu lokaciju nije izrađen PDR.