Lokacija br. 17

PARCELE: 1641/8 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 13155 m2

VRSTA ZEMLJIŠTA: javno građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić
Za ovu lokaciju nije izrađen plan detaljne regulacije.