Lokacija br. 18

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 13.155 m2

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić

Za ovu lokaciju nije izrađen PDR.