Lokacija br. 19

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 8.200 m2

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

NAMENA: komercijalni i turistički sadržaji

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji komercijalnih i turističkih sadržaja se dozvoljava izgradnja komercijalnih i turističkih objekata (pansiona, vila…) sa smeštajnim kapacitetima i mogućnost ugostiteljskih i zabavnih sadržaja sa mogućnošću formiranja većih kompleksa, odnosno objekata sa većim smeštajnim kapacitetima.
U ovoj zoni nije dozvoljena izgradnja objekata proizvodnog zanatstva i drugih delatnosti rada, kao ni izgradnja servisnih objekata (benzinske pumepe, gasne stanice…).
U zoni je pored pomenutih dozvoljenih namena i delatnosti mogu graditi ugostiteljski objekti, objekti sporta i rekreacije, kao i drugi javni objekti od opšteg interesa.
Prema vrsti objekata, u ovoj zoni je dozvoljena isključivo izgradnja slobodnostojećih objekata.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+1+ Pk

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić