Lokacija br. 2

PARCELE: 14306/1 k.o. Novi grad, 14315 k.o. Novi grad, 14316 k.o. Novi grad, 14317 k.o. Novi grad, 14318 k.o. Novi grad, 14319 k.o. Novi grad, 14320 k.o. Novi grad, 14321 k.o. Novi grad, 14322 k.o. Novi grad, 14323 (deo) k.o. Novi grad, 14325/12 (deo) k.o. Novi grad, 14325/10 k.o. Novi grad, 14326/1 k.o. Novi grad, 14327/1 k.o. Novi grad, 14328/1 k.o. Novi grad, 14330/2 k.o. Novi grad, 14329/1 k.o. Novi grad, 14325/6 k.o. Novi grad

VLASNIŠTVO: 14306/1: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik), 14315: Grad Subotica, 14316: Grad Subotica, 14317: Grad Subotica, 14318: Grad Subotica, 14319: Grad Subotica, 14320: Grad Subotica, 14321: Grad Subotica, 14322: Republika Srbija ( Grad Subotica korisnik), 14323: Grad Subotica, 14325/12: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik), 14325/10: Republika Srbija (Grad Subotica kosrisnik), 14326/1: Grad Subotica, 14327/1: Grad Subotica, 14328/1: Grad Subotica, 14330/2 Grad Subotica, 14329/1: Grad Subotica, 14325/6: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik)

POVRŠINA: 125774 m2 (14306/1: 23178 m2, 14315: 7176 m2, 14316: 5593 m2, 14317: 7361 m2, 14318: 7104 m2, 14319: 7426 m2, 14320: 7161 m2, 14321: 9685 m2, 14322: 18036 m2, 14323 (deo): 7300 m2, 14325/12 (deo): 6400 m2, 14325/10: 4083 m2, 14326/1: 5679 m2, 14327/1: 2245 m2, 14328/1: 2482 m2, 14330/2: 2245 m2, 14329/1: 810 m2, 14325/6: 1810 m2)

NAMENA: turističko – sportsko – rekreativni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj turističko sportsko-rekreacionim sadržajima se dozvoljava izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.), a izuzetno i objekti stanovanja isključivo kao poslovno-stambeni objekti (odnos stanovanje: poslovanje je maksimalno 30:70%).
U okviru zone TURISTIČKO SPORTSKO-REKREACIONOG karaktera, u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– POSLOVNI objekat
– Objekti SPORTA I REKREACIJE
– POSLOVNO-STAMBENI objekat
– DRUGI objekti na parceli (prateći, pomoćni) u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice), i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen, natkrivene terase i svlačionice uz sportske objekte koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: U bloku B1 – P+2+Ps ili Pk; U bloku B2 – P+4

STANJE: gradsko građevinsko zemljište
LOKACIJA: zapadna obala jezera Palić