Lokacija br. 20

PARCELE: 1709/3 k.o. Palić, 1733/9 k.o. Palić, 1732/6 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 16409 m2 (1709/3: 4159 m2, 1733/9: 3542 m2, 1732/6: 8708 m2)

VRSTA ZEMLJIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić
Za ovu lokaciju nije izrađen plan detaljen regulacije.