Lokacija br. 21

PARCELE: 2475/9 k.o. Palić, 2477/7 k.o. Palić, 2477/9 k.o. Palić, 2477/11 k.o. Palić, 2478/3 k.o. Palić, 2479/3 k.o. Palić, 2480/3 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 39664 m2 (2475/9: 6084 m2, 2477/7: 4195 m2, 2477/9: 4203 m2, 2477/11: 4070 m2, 2478/3: 11788 m2, 2479/3: 4808 m2, 2480/3: 4516 m2)

NAMENA: banjski turizam

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni BANJSKOG TURIZMA dozvoljava se izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima, poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili poslovnim sadržajima), kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, i sl.).
U okviru zone u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– poslovni objekat
– poslovno-stambeni objekat,
– objekti sporta i rekreacije,
– drugi objekti na parceli (prateći, pomoćni): u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice) i sl. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+2+Ps/Pk

VRSTA ZEMLJIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: jugoistočna obala jezera Palić