Lokacija br. 3

PARCELE: 14325/12 k.o. Novi grad, 14323 k.o. Novi grad

VLASNIŠTVO: 14325/12: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik), 14323: Grad Subotica

POVRŠINA: 30800 m2 (14325/12 (deo): 25300 m2, 14323 (deo): 5500 m2)

NAMENA: turističko – stambeni karakter (porodični hoteli i vile) uz obalni pojas

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U TURISTIČKO-STAMBENOJ zoni uz obalni pojas dozvoljava se izgradnja poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili sa poslovnim sadržajima), turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji. Kod izgradnje poslovno-stambenih objekata zastupljenost stanovanja može da bude do maksimalno 70% površine objekta.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.).
U okviru zone TURISTIČKO-STAMBENOG karaktera uz obalni pojas, u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– POSLOVNO-STAMBENI objekat,
– POSLOVNI objekat,
– Objekti SPORTA I REKREACIJE,
– DRUGI objekti na parceli (prateći, pomoćni); u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice) i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen i natkrivene terase koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+2+Ps ili Pk (prizemlje + 2 sprata + povučeni sprat ili potkrovlje)

STANJE: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: zapadna obala jezera Palić