Lokacija br. 3

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 2.850 m2

NAMENA: marina

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
Objekat namenjen za sportove na vodi (jedriličarstvo, veslanje, surfing) sa pratećim sadržajima planiran je na zapadnoj obali jezera u neposrednoj blizini postojećeg Jedriličarskog kluba. Za potrebe objekta je definisan prostor koji će se ograditi i omogućiti kontrolisan ulaz i njegov nesmetano funkcionisanje. Prostor postojećeg „Jedriličarskog kluba“ je rezervisan prostor na kopnu neophodan za funkcionisanje klubova vezanih za sportove na vodi.

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: severna obala jezera Palić