Lokacija br. 4

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 2.260 m2

NAMENA: turističko – sportsko – rekreacioni karakter + planiran kompleks za sportove na vodi

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– Poslovni objekat
– Objekti sporta i rekreacije
– Poslovno-stambeni objekat
Drugi objekti na parceli (prateći, pomoćni) u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice), i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen, natkrivene terase i svlačionice uz sportske objekte koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+2

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: severna obala jezera Palić