Lokacija br. 5

PARCELE: 823 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 1475 m2

NAMENA: turističko – sportsko – rekreacioni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj turističko sportsko-rekreacionim sadržajima se dozvoljava izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.), a izuzetno i objekti stanovanja isključivo kao poslovno-stambeni objekti.
U zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– Poslovni objekat
– Objekti sporta i rekreacije
– Poslovno-stambeni objekat
Drugi objekti na parceli (prateći, pomoćni) u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice), i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen, natkrivene terase i svlačionice uz sportske objekte koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+2

VRSTA ZEMLJIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: severni deo Velikog parka