Lokacija br. 9

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 2.800 m2

NAMENA: sportsko-rekreacioni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– Poslovni objekat
– Objekti sporta i rekreacije
– Sportsko-komercijalni objekat

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+2

STANJE: građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić