Парцела бр. 10

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 574 м2

НАМЕНА: туристичко-угоститељски карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:

У зони намењеној изградњи туристичко-угоститељских садржаја се дозвољава изградња туристичких  oбјеката (пансиона, вила…) са смештајним капацитетима и могућност угоститељских и забавних садржаја.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1

СТАЊЕ: грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић