Парцела бр. 13

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 4.518 м2

НАМЕНА: комерционални и туристички карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:

У зони намењеној изградњи комерцијалних и туристичких садржаја се дозвољава изградња комерцијалних и туристичких објеката (пансиона, вила…) са смештајним капацитетима и могућност угоститељских и забавних садржаја.
У зони се поред поменутих дозвољених намена и делатности могу градити угоститељски објекти, објекти спорта и рекреације, као и други јавни објекти од општег интереса.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1+Пк

СТАЊЕ: неизграђено грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић