Парцела бр. 14

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 4.714 м2

НАМЕНА: зона кућа за одмор са окућницом

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:

У зони намењеној изградњи кућа за одмор са окућницом се дозвољава изградња искључиво објеката намењених за одмор (“викендице”).

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1

СТАЊЕ: неизграђено грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић