Parcela br. 2

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 9100 m2

NAMENA: turističko – sportsko- rekreacioni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:

U zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:

  • Poslovni objekat
  • Objekti sporta i rekreacije
  • Poslovno-stambeni objekat
  • Drugi objekti na parceli – u sklopu planiranih kompleksa kao samostalni drugi objekti
    mogu se graditi samo nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice za bazen, natkrivene terase (senice), svlačionice uz sportske objekte i sl. Svi ostali prateći i pomoćni sadržaji (garaže, ostave za baštenski alat i sl) moraju biti objedinjeni u sklopu glavnog objekta.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+2

STANJE: građevinsko zemljište

LOKACIJA: zapadna obala jezera Palić