Парцела бр. 2

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 9100 м2

НАМЕНА: туристичко – спортско- рекреациони карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:

У зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:

  • Пословни објекат
  • Објекти спорта и рекреације
  • Пословно-стамбени објекат
  • Други објекти на парцели – у склопу планираних комплекса као самостални други објекти
    могу се градити само надстрешнице за роштиљ, надстрешнице за базен, наткривене терасе (сенице), свлачионице уз спортске објекте и сл. Сви остали пратећи и помоћни садржаји (гараже, оставе за баштенски алат и сл) морају бити обједињени у склопу главног објекта.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2

СТАЊЕ: грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: западна обала језера Палић