Парцела бр. 4

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 2.260 м2

НАМЕНА: туристичко – спортско- рекреациони карактер + планиран комплекс за спортове на води

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:

У зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:

  • Пословни објекат
  • Објекти спорта и рекреације
  • Пословно-стамбени објекат
  • Други објекти на парцели (пратећи, помоћни) у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице), и сл. Сви садржаји морају бити обједињени у јединственом објекту, изузев надстрешнице за базен, наткривене терасе и свлачионице уз спортске објекте које могу бити самостални објекти. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и изграђености.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2

СТАЊЕ: неизграђено грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: северна обала језера Палић