Парцела бр. 9

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 2.800 м2

НАМЕНА: спортско-рекреациони карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:

У зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:

  • Пословни објекат
  • Објекти спорта и рекреације
  • Спортско – комерцијални објекат

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2

СТАЊЕ: грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић