Investicije
Lokacija br. 4

PARCELE: 885 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 2236 m2

NAMENA: turističko – sportsko – rekreacioni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj turističko sportsko-rekreacionim sadržajima se dozvoljava izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.), a izuzetno i objekti stanovanja isključivo kao poslovno-stambeni objekti.
U zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– Poslovni objekat
– Objekti sporta i rekreacije
– Poslovno-stambeni objekat
Drugi objekti na parceli (prateći, pomoćni) u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice), i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen, natkrivene terase i svlačionice uz sportske objekte koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+2

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: severna obala jezera Palić

Preporuka: S obzirom da su u skladu sa Planom detaljne regulacije za deo prostora “Banje Palić” na Paliću za predmetnu parcelu definisane dve namene prostora i to turističko – sportsko rekreaciona i planirani kompleks za sportove na vodi, koji je rezervisan za potrebe “Jedriličarskog kluba”, neophodno je uraditi parcelaciju na osnovu koje bi pomenute namene prostora bile razdvojene na dve parcele.

800_1.jpg

800_2.jpg

800_3.jpg

 

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine