Инвестиције
Локација бр. 2

ПАРЦЕЛЕ: 14306/1 к.о. Нови град, 14315 к.о. Нови град, 14316 к.о. Нови град, 14317 к.о. Нови град, 14318 к.о. Нови град, 14319 к.о. Нови град, 14320 к.о. Нови град, 14321 к.о. Нови град, 14322 к.о. Нови град, 14323 (део) к.о. Нови град, 14325/12 (део) к.о. Нови град, 14325/10 к.о. Нови град, 14326/1 к.о. Нови град, 14327/1 к.о. Нови град, 14328/1 к.о. Нови град, 14330/2 к.о. Нови град, 14329/1 к.о. Нови град, 14325/6 к.о. Нови град

ВЛАСНИШТВО: 14306/1: Република Србија (Град Суботица корисник), 14315: Град Суботица, 14316: Град Суботица, 14317: Град Суботица, 14318: Град Суботица, 14319: Град Суботица, 14320: Град Суботица, 14321: Град Суботица, 14322: Република Србија ( Град Суботица корисник), 14323: Град Суботица, 14325/12: Република Србија (Град Суботица корисник), 14325/10: Република Србија (Град Суботица косрисник), 14326/1: Град Суботица, 14327/1: Град Суботица, 14328/1: Град Суботица, 14330/2 Град Суботица, 14329/1: Град Суботица, 14325/6: Република Србија (Град Суботица корисник)

ПОВРШИНА: 125774 м2 (14306/1: 23178 м2, 14315: 7176 м2, 14316: 5593 м2, 14317: 7361 м2, 14318: 7104 м2, 14319: 7426 м2, 14320: 7161 м2, 14321: 9685 м2, 14322: 18036 м2, 14323 (део): 7300 м2, 14325/12 (део): 6400 м2, 14325/10: 4083 м2, 14326/1: 5679 м2, 14327/1: 1744 м2, 14328/1: 2482 м2, 14330/2: 2245 м2, 14329/1: 810 м2, 14325/6: 1810 м2)

НАМЕНА: туристичко – спортско – рекреативни карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној туристичко спортско-рекреационим садржајима се дозвољава изградња туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, објеката са угоститељско-забавним садржајима као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите и сл.), а изузетно и објекти становања искључиво као пословно-стамбени објекти (однос становање: пословање је максимално 30:70%).
У оквиру зоне ТУРИСТИЧКО СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГ карактера, у зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
– ПОСЛОВНИ објекат
– Објекти СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
– ПОСЛОВНО-СТАМБЕНИ објекат
– ДРУГИ објекти на парцели (пратећи, помоћни) у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице), и сл. Сви садржаји морају бити обједињени у јединственом објекту, изузев надстрешнице за базен, наткривене терасе и свлачионице уз спортске објекте које могу бити самостални објекти. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и изграђености.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: У блоку Б1 – П+2+Пс или Пк; У блоку Б2 – П+4

СТАЊЕ: градско грађевинско земљиште
ЛОКАЦИЈА: западна обала језера Палић

798_1.jpg

798_2.jpg

798_3.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине