Инвестиције

ПАРЦЕЛЕ: 1641/8 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 13155 м2

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: јавно грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић
За ову локацију није израђен план детаљне регулације.

812_1.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 1629/25 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 4518 м2

НАМЕНА: комерцијални и туристички карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној изградњи комерцијалних и туристичких садржаја се дозвољава изградња комерцијалних и туристичких објеката (пансиона, вила…) са смештајним капацитетима и могућност угоститељских и забавних садржаја са могућношћу формирања већих комплекса, односно објеката са већим смештајним капацитетима.
У зони се поред поменутих дозвољених намена и делатности могу градити угоститељски објекти, објекти спорта и рекреације, као и други јавни објекти од општег интереса.
МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1+Пк

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Викенд насеље Палић

811_1.jpg

811_2.jpg

811_3.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 1639/2 к.о. Палић, 1640 к.о. Палић, 1666/5 к.о. Палић, 1664/1 к.о. Палић, 1641/16 к.о. Палић, 1641/18 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: 1639/2: Град Суботица, 1640: Град Суботица (4055/6206) и Под небом доо (2151/6206), 1666/5: Град Суботица, 1664/1: Град Суботица, 1641/16: Град Суботица, 1641/18: Град Суботица

ПОВРШИНА: 35446 м2 (1639/2: 386 м2, 1640 (део): 4055 м2, 1666/5: 4749 м2, 1664/1: 11256 м2, 1641/16: 9779 м2, 1641/18: 5221 м2)

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: 1639/2: градско грађевинско земљиште, 1640: градско грађевинско земљиште, 1666/5: градско грађевинско земљиште, 1664/1: градско грађевинско земљиште, 1641/16: јавно грађевинско земљиште, 1641/18: јавно грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић
За ову локацију није израђен план детаљне регулације.

813_1.jpg

813_2.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 1709/1 к.о. Палић, 1733/3 к.о. Палић, 1733/1 к.о. Палић, 1732/4 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 21623 м2 (1709/1: 8683 м2, 1733/3: 3112 м2, 1733/1: 4446 м2, 1732/4: 5382 м2)

НАМЕНА: бањски туризам

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони БАЊСКОГ ТУРИЗМА дозвољава се изградња туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, објеката са угоститељско-забавним садржајима, пословно-стамбених објеката (стамбени објекти са собама за издавање или пословним садржајима), као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области социјалне заштите, здравства, образовања, и сл.).
У оквиру зоне у зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
– пословни објекат
– пословно-стамбени објекат,
– објекти спорта и рекреације,
– други објекти на парцели (пратећи, помоћни): у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице) и сл. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2+Пс/Пк

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић

814_1.jpg

814_2.jpg

814_3.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 1709/3 к.о. Палић, 1733/9 к.о. Палић, 1732/6 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 16409 м2 (1709/3: 4159 м2, 1733/9: 3542 м2, 1732/6: 8708 м2)

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић
За ову локацију није израђен план детаљен регулације.

815_1.jpg

815_2.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 2475/9 к.о. Палић, 2477/7 к.о. Палић, 2477/9 к.о. Палић, 2477/11 к.о. Палић, 2478/3 к.о. Палић, 2479/3 к.о. Палић, 2480/3 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 39664 м2 (2475/9: 6084 м2, 2477/7: 4195 м2, 2477/9: 4203 м2, 2477/11: 4070 м2, 2478/3: 11788 м2, 2479/3: 4808 м2, 2480/3: 4516 м2)

НАМЕНА: бањски туризам

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони БАЊСКОГ ТУРИЗМА дозвољава се изградња туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, објеката са угоститељско-забавним садржајима, пословно-стамбених објеката (стамбени објекти са собама за издавање или пословним садржајима), као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области социјалне заштите, здравства, образовања, и сл.).
У оквиру зоне у зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
– пословни објекат
– пословно-стамбени објекат,
– објекти спорта и рекреације,
– други објекти на парцели (пратећи, помоћни): у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице) и сл. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2+Пс/Пк

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: југоисточна обала језера Палић

816_1.jpg

816_2.jpg

816_3.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 13093/2 к.о. Доњи град, 13095/1 к.о. Доњи град, 13098/6 к.о. Доњи град, 13096/2 к.о. Доњи град, 13097/2 к.о. Доњи град, 13099/5 к.о. Доњи град

ВЛАСНИШТВО: 13093/2: Република Србија (Град Суботица корисник), 13095/1: Град Суботица, 13098/6: Град Суботица, 13096/2: Град Суботица, 13097/2: Република Србија (Град Суботица корисник), 13099/5: Град Суботица

ПОВРШИНА: 25269 м2 (13093/2:6148 м2, 13095/1:2446 м2, 13098/6: 8823 м2, 13096/2: 422 м2, 13097/2: 2771 м2, 13099/5: 4659 м2)

НАМЕНА: Зона излетишта – део просторне целине са посебним природним вредностима јужно од бившег салаша Вечерњеш до постојећег шумарка

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:

Правила грађења утврђена су само за ову зону унутар границе плана и односе се искључиво на изградњу основног објекта са пратећим садржајима у мери довољној да буду основ за издавање локацијске дозволе за тај објекат и то без могућности дељења парцеле и уз услов да тај објекат треба да остане у власништву града или евентуално изнајмљен.
Намена основног објекта који је предмет ових правила грађења је туристичко-едукативна у склопу кога би били смештени и санитарни чворови за посетиоце (излетнике). Уколико се утврди потреба, објекат санитарног чвора се може градити и као независан, односно први објекат на парцели, с тим да у архитектонско обликовном смислу мора представљати складну форму.
У склопу објекта је дозвољена изградња следећих садржаја: пријемног туристичког инфоцентра, друштвене просторије са приручном кухињом, учионица или просторија за едукацију, кафеа који би служио за освежење посетлиаца, односно излетника, помоћне просторије за привремени смештај излетничке опреме, евентуално пар соба за смештај, као и осталих просторија сличне намене. У склопу објекта или у његовој близини је дозвољена изградња надстрешнице у склопу које би се могла припремати храна на отвореном (роштиљ, котлић и сл.), а чија максимална површина би била (уколико је независан објекат) цца 30м2.
Као што је напоменуто није дозвољено дељење парцела ради изградње, већ само обједињавање у јединствену парцелу и евентуално издвајање парцеле испод објекта, што ће представљати и земљиште за његову редовну употребу јер ће околни простор бити искључиво површина за јавно коришћење.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: Максимална спратност планираног основног објекта је П+Пк (приземље+поткровље), с тим да уколико се санитарни чвор гради независно, његова максимална спратност је П (приземље).

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: јужна обала језера Палић

817_1.jpg

817_2.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 1421 к.о. Палић, 1422 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 2804 м2 (1421: 1462 м2, 1422: 1342 м2)

НАМЕНА: спортско-рекреациони карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној спортско-рекреационим садржајима се поред изградње спортских односно спортско-комерцијалних објеката дозвољава изградња туристичко угоститељских објеката са смештајним капацитетима, објеката са угоститељско-забавним садржајима.
Осим напред назначених садржаја у склопу планираних објеката, посебно уз планирану “пјацету”, дозвољени су трговачки садржаји (бутици, парфимерије, продавнице поклона…), услужне делатности (фризерски салони, мењачнице…), забавни садржаји (салони забаве, видео игре…), као и разни угоститељски садржаји (кафе барови, посластичарнице…) и остали слични садржаји.
У зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите и сл.).
У зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
– Пословни објекат
– Објекти спорта и рекреације
– Спортско-комерцијални објекат

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић

804_1.jpg

804_2.jpg

804_3.jpg

 

ПАРЦЕЛЕ: 1590/26 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 568 м2

НАМЕНА: туристичко-угоститељски карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној изградњи туристичко-угоститељских садржаја се дозвољава изградња туристичких објеката (пансиона, вила…) са смештајним капацитетима и могућност угоститељских и забавних садржаја.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Викенд насеље Палић

805_1.jpg

805_2.jpg

805_3.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 1610/4 к.о. Палић, 1610/5 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: 1610/4: Град Суботица, 1610/5: Град Суботица

ПОВРШИНА: 1610/4: 5486 м2, 1610/5: 5948 м2

НАМЕНА: туристичко-угоститељски карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној изградњи туристичко-угоститељских садржаја се дозвољава изградња туристичких објеката (пансиона, вила…) са смештајним капацитетима и могућност угоститељских и забавних садржаја.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1+Пк

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: јавно грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Викенд насеље Палић

806_1.jpg

806_2.jpg

806_3.jpg

 

ПАРЦЕЛЕ: 1635/15 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 888 м2

НАМЕНА: туристичко-угоститељски карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној изградњи туристичко-угоститељских садржаја се дозвољава изградња туристичких објеката (пансиона, вила…) са смештајним капацитетима и могућност угоститељских и забавних садржаја.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Викенд насеље Палић

807_1.jpg

807_2.jpg

807_3.jpg

 

ПАРЦЕЛЕ: 1635/18 к.о. Палић, 1635/19 к.о. Палић, 1635/20 к.о. Палић, 1635/23 к.о. Палић, 1635/24 к.о. Палић, 1635/25 к.о. Палић, 1635/26 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 1656 м2 (1635/18 : 217 м2, 1635/19: 196 м2, 1635/20: 215 м2, 1635/23: 267 м2, 1635/24: 258 м2, 1635/25: 264 м2, 1635/26: 239 м2)

НАМЕНА: зона кућа за одмор са окућницом

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној изградњи кућа за одмор са окућницом се дозвољава изградња искључиво објеката намењених за одмор (“викендице”).

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Викенд насеље Палић

808_1.jpg

808_2.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 1629/17 к.о. Палић, 1629/18 к.о. Палић, 1629/19 к.о. Палић, 1629/20 к.о. Палић, 1629/21 к.о. Палић, 1629/22 к.о. Палић, 1629/23 к.о. Палић, 1629/24 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 4714 м2 (1629/17: 680 м2, 1629/18: 435 м2, 1629/19: 568 м2, 1629/20: 613 м2, 1629/21: 830 м2, 1629/22: 520 м2, 1629/23: 539 м2, 1629/24: 529 м2)

НАМЕНА: зона кућа за одмор са окућницом

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној изградњи кућа за одмор са окућницом се дозвољава изградња искључиво објеката намењених за одмор (“викендице”).

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Викенд насеље Палић

809_1.jpg

809_2.jpg

809_3.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 1592/1 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: 1592/1: Град Суботица

ПОВРШИНА: 8286 м2

НАМЕНА: комерцијални и туристички карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној изградњи комерцијалних и туристичких садржаја се дозвољава изградња комерцијалних и туристичких објеката (пансиона, вила…) са смештајним капацитетима и могућност угоститељских и забавних садржаја са могућношћу формирања већих комплекса, односно објеката са већим смештајним капацитетима. 

У зони се поред поменутих дозвољених намена и делатности могу градити угоститељски објекти, објекти спорта и рекреације, као и други јавни објекти од општег интереса.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1+ Пк

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: 1592/1: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Викенд насеље Палић

810_1.jpg

810_2.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 885 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 2236 м2

НАМЕНА: туристичко – спортско – рекреациони карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној туристичко спортско-рекреационим садржајима се дозвољава изградња туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, објеката са угоститељско-забавним садржајима као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите и сл.), а изузетно и објекти становања искључиво као пословно-стамбени објекти.
У зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
– Пословни објекат
– Објекти спорта и рекреације
– Пословно-стамбени објекат
Други објекти на парцели (пратећи, помоћни) у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице), и сл. Сви садржаји морају бити обједињени у јединственом објекту, изузев надстрешнице за базен, наткривене терасе и свлачионице уз спортске објекте које могу бити самостални објекти. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и изграђености.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: северна обала језера Палић

Препорука: С обзиром да су у складу са Планом детаљне регулације за део простора “Бање Палић” на Палићу за предметну парцелу дефинисане две намене простора и то туристичко – спортско рекреациона и планирани комплекс за спортове на води, који је резервисан за потребе “Једриличарског клуба”, неопходно је урадити парцелацију на основу које би поменуте намене простора биле раздвојене на две парцеле.

800_1.jpg

800_2.jpg

800_3.jpg

 

ПАРЦЕЛЕ: 823 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 1475 м2

НАМЕНА: туристичко – спортско – рекреациони карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној туристичко спортско-рекреационим садржајима се дозвољава изградња туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, објеката са угоститељско-забавним садржајима као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите и сл.), а изузетно и објекти становања искључиво као пословно-стамбени објекти.
У зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
-Пословни објекат
-Објекти спорта и рекреације
-Пословно-стамбени објекат
-Други објекти на парцели (пратећи, помоћни) у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице), и сл. Сви садржаји морају бити обједињени у јединственом објекту, изузев надстрешнице за базен, наткривене терасе и свлачионице уз спортске објекте које могу бити самостални објекти. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и изграђености.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: северни део Великог парка

801_1.jpg

801_2.jpg

801_3.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 14019 к.о. Нови град, 14020 к.о. Нови град

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 14448 м2 (14019: 5285 м2, 14020: 9163 м2)

НАМЕНА: туристичко – стамбени карактер (породични хотели и виле)

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони ТУРИСТИЧКО-СТАМБЕНОГ карактера дозвољава се изградња пословно-стамбених објеката (стамбени објекти са собама за издавање или пословним садржајима), туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији. Код изградње пословно-стамбених објеката заступљеност становања може да буде до максимално 30 % површине објекта.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите и сл.).
У оквиру зоне ТУРИСТИЧКО-СТАМБЕНОГ карактера, у зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
– СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ објекат,
– ПОСЛОВНО-СТАМБЕНИ објекат,
– ПОСЛОВНИ објекат,
– Објекти СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ,
– СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ
– ДРУГИ објекти на парцели (пратећи, помоћни); у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице) и сл. Сви садржаји морају бити обједињени у јединственом објекту, изузев надстрешнице за базен и наткривене терасе које могу бити самостални објекти. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и изграђености.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+4

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: западна обала језера Палић

797_1.jpg

797_2.jpg

797_3.jpg

 

ПАРЦЕЛЕ: 14306/1 к.о. Нови град, 14315 к.о. Нови град, 14316 к.о. Нови град, 14317 к.о. Нови град, 14318 к.о. Нови град, 14319 к.о. Нови град, 14320 к.о. Нови град, 14321 к.о. Нови град, 14322 к.о. Нови град, 14323 (део) к.о. Нови град, 14325/12 (део) к.о. Нови град, 14325/10 к.о. Нови град, 14326/1 к.о. Нови град, 14327/1 к.о. Нови град, 14328/1 к.о. Нови град, 14330/2 к.о. Нови град, 14329/1 к.о. Нови град, 14325/6 к.о. Нови град

ВЛАСНИШТВО: 14306/1: Република Србија (Град Суботица корисник), 14315: Град Суботица, 14316: Град Суботица, 14317: Град Суботица, 14318: Град Суботица, 14319: Град Суботица, 14320: Град Суботица, 14321: Град Суботица, 14322: Република Србија ( Град Суботица корисник), 14323: Град Суботица, 14325/12: Република Србија (Град Суботица корисник), 14325/10: Република Србија (Град Суботица косрисник), 14326/1: Град Суботица, 14327/1: Град Суботица, 14328/1: Град Суботица, 14330/2 Град Суботица, 14329/1: Град Суботица, 14325/6: Република Србија (Град Суботица корисник)

ПОВРШИНА: 125774 м2 (14306/1: 23178 м2, 14315: 7176 м2, 14316: 5593 м2, 14317: 7361 м2, 14318: 7104 м2, 14319: 7426 м2, 14320: 7161 м2, 14321: 9685 м2, 14322: 18036 м2, 14323 (део): 7300 м2, 14325/12 (део): 6400 м2, 14325/10: 4083 м2, 14326/1: 5679 м2, 14327/1: 1744 м2, 14328/1: 2482 м2, 14330/2: 2245 м2, 14329/1: 810 м2, 14325/6: 1810 м2)

НАМЕНА: туристичко – спортско – рекреативни карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној туристичко спортско-рекреационим садржајима се дозвољава изградња туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, објеката са угоститељско-забавним садржајима као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите и сл.), а изузетно и објекти становања искључиво као пословно-стамбени објекти (однос становање: пословање је максимално 30:70%).
У оквиру зоне ТУРИСТИЧКО СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГ карактера, у зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
– ПОСЛОВНИ објекат
– Објекти СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
– ПОСЛОВНО-СТАМБЕНИ објекат
– ДРУГИ објекти на парцели (пратећи, помоћни) у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице), и сл. Сви садржаји морају бити обједињени у јединственом објекту, изузев надстрешнице за базен, наткривене терасе и свлачионице уз спортске објекте које могу бити самостални објекти. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и изграђености.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: У блоку Б1 – П+2+Пс или Пк; У блоку Б2 – П+4

СТАЊЕ: градско грађевинско земљиште
ЛОКАЦИЈА: западна обала језера Палић

798_1.jpg

798_2.jpg

798_3.jpg

ПАРЦЕЛЕ: 14325/12 к.о. Нови град, 14323 к.о. Нови град

ВЛАСНИШТВО: 14325/12: Република Србија (Град Суботица корисник), 14323: Град Суботица

ПОВРШИНА:  30811 м2 (14325/12 (део): 25295 м2, 14323 (део): 5516 m2)

НАМЕНА: туристичко – стамбени карактер (породични хотели и виле) уз обални појас

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У ТУРИСТИЧКО-СТАМБЕНОЈ зони уз обални појас дозвољава се изградња пословно-стамбених објеката (стамбени објекти са собама за издавање или са пословним садржајима), туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији. Код изградње пословно-стамбених објеката заступљеност становања може да буде до максимално 70% површине објекта.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите и сл.).
У оквиру зоне ТУРИСТИЧКО-СТАМБЕНОГ карактера уз обални појас, у зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
– ПОСЛОВНО-СТАМБЕНИ објекат,
– ПОСЛОВНИ објекат,
– Објекти СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ,
– ДРУГИ објекти на парцели (пратећи, помоћни); у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице) и сл. Сви садржаји морају бити обједињени у јединственом објекту, изузев надстрешнице за базен и наткривене терасе које могу бити самостални објекти. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и изграђености.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2+Пс или Пк (приземље + 2 спрата + повучени спрат или поткровље)

СТАЊЕ: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: западна обала језера Палић

799_1.jpg

799_2.jpg

799_3.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине