Инвестиције
Локација бр. 3

ПАРЦЕЛЕ: 14325/12 к.о. Нови град, 14323 к.о. Нови град

ВЛАСНИШТВО: 14325/12: Република Србија (Град Суботица корисник), 14323: Град Суботица

ПОВРШИНА:  30811 м2 (14325/12 (део): 25295 м2, 14323 (део): 5516 m2)

НАМЕНА: туристичко – стамбени карактер (породични хотели и виле) уз обални појас

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У ТУРИСТИЧКО-СТАМБЕНОЈ зони уз обални појас дозвољава се изградња пословно-стамбених објеката (стамбени објекти са собама за издавање или са пословним садржајима), туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији. Код изградње пословно-стамбених објеката заступљеност становања може да буде до максимално 70% површине објекта.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите и сл.).
У оквиру зоне ТУРИСТИЧКО-СТАМБЕНОГ карактера уз обални појас, у зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
– ПОСЛОВНО-СТАМБЕНИ објекат,
– ПОСЛОВНИ објекат,
– Објекти СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ,
– ДРУГИ објекти на парцели (пратећи, помоћни); у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице) и сл. Сви садржаји морају бити обједињени у јединственом објекту, изузев надстрешнице за базен и наткривене терасе које могу бити самостални објекти. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и изграђености.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2+Пс или Пк (приземље + 2 спрата + повучени спрат или поткровље)

СТАЊЕ: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: западна обала језера Палић

799_1.jpg

799_2.jpg

799_3.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине