Инвестиције
Локација бр. 5

ПАРЦЕЛЕ: 823 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 1475 м2

НАМЕНА: туристичко – спортско – рекреациони карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној туристичко спортско-рекреационим садржајима се дозвољава изградња туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, објеката са угоститељско-забавним садржајима као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите и сл.), а изузетно и објекти становања искључиво као пословно-стамбени објекти.
У зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
-Пословни објекат
-Објекти спорта и рекреације
-Пословно-стамбени објекат
-Други објекти на парцели (пратећи, помоћни) у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице), и сл. Сви садржаји морају бити обједињени у јединственом објекту, изузев надстрешнице за базен, наткривене терасе и свлачионице уз спортске објекте које могу бити самостални објекти. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и изграђености.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: северни део Великог парка

801_1.jpg

801_2.jpg

801_3.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине