Инвестиције
Локација бр. 16

ПАРЦЕЛЕ: 1709/1 к.о. Палић, 1733/3 к.о. Палић, 1733/1 к.о. Палић, 1732/4 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 21623 м2 (1709/1: 8683 м2, 1733/3: 3112 м2, 1733/1: 4446 м2, 1732/4: 5382 м2)

НАМЕНА: бањски туризам

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони БАЊСКОГ ТУРИЗМА дозвољава се изградња туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, објеката са угоститељско-забавним садржајима, пословно-стамбених објеката (стамбени објекти са собама за издавање или пословним садржајима), као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области социјалне заштите, здравства, образовања, и сл.).
У оквиру зоне у зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
– пословни објекат
– пословно-стамбени објекат,
– објекти спорта и рекреације,
– други објекти на парцели (пратећи, помоћни): у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице) и сл. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2+Пс/Пк

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић

814_1.jpg

814_2.jpg

814_3.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине