Инвестиције
Локација бр. 19

ПАРЦЕЛЕ: 13093/2 к.о. Доњи град, 13095/1 к.о. Доњи град, 13098/6 к.о. Доњи град, 13096/2 к.о. Доњи град, 13097/2 к.о. Доњи град, 13099/5 к.о. Доњи град

ВЛАСНИШТВО: 13093/2: Република Србија (Град Суботица корисник), 13095/1: Град Суботица, 13098/6: Град Суботица, 13096/2: Град Суботица, 13097/2: Република Србија (Град Суботица корисник), 13099/5: Град Суботица

ПОВРШИНА: 25269 м2 (13093/2:6148 м2, 13095/1:2446 м2, 13098/6: 8823 м2, 13096/2: 422 м2, 13097/2: 2771 м2, 13099/5: 4659 м2)

НАМЕНА: Зона излетишта – део просторне целине са посебним природним вредностима јужно од бившег салаша Вечерњеш до постојећег шумарка

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:

Правила грађења утврђена су само за ову зону унутар границе плана и односе се искључиво на изградњу основног објекта са пратећим садржајима у мери довољној да буду основ за издавање локацијске дозволе за тај објекат и то без могућности дељења парцеле и уз услов да тај објекат треба да остане у власништву града или евентуално изнајмљен.
Намена основног објекта који је предмет ових правила грађења је туристичко-едукативна у склопу кога би били смештени и санитарни чворови за посетиоце (излетнике). Уколико се утврди потреба, објекат санитарног чвора се може градити и као независан, односно први објекат на парцели, с тим да у архитектонско обликовном смислу мора представљати складну форму.
У склопу објекта је дозвољена изградња следећих садржаја: пријемног туристичког инфоцентра, друштвене просторије са приручном кухињом, учионица или просторија за едукацију, кафеа који би служио за освежење посетлиаца, односно излетника, помоћне просторије за привремени смештај излетничке опреме, евентуално пар соба за смештај, као и осталих просторија сличне намене. У склопу објекта или у његовој близини је дозвољена изградња надстрешнице у склопу које би се могла припремати храна на отвореном (роштиљ, котлић и сл.), а чија максимална површина би била (уколико је независан објекат) цца 30м2.
Као што је напоменуто није дозвољено дељење парцела ради изградње, већ само обједињавање у јединствену парцелу и евентуално издвајање парцеле испод објекта, што ће представљати и земљиште за његову редовну употребу јер ће околни простор бити искључиво површина за јавно коришћење.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: Максимална спратност планираног основног објекта је П+Пк (приземље+поткровље), с тим да уколико се санитарни чвор гради независно, његова максимална спратност је П (приземље).

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: јужна обала језера Палић

817_1.jpg

817_2.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине